مراحل رسیدگی به اعتراضات در اختلافات و دعاوی مالیاتی

✳️ مراحل قانونی رسیدگی به اعتراضات در اختلافات و دعاوی مالیاتی برابر قانون مالیات های مستقیم ایران مراحل رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی به ترتیب زیر خواهد بود: 1️⃣ اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی. 2️⃣ اعتراض به هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی. 3️⃣ اعتراض به رای قطعی مراحل قبلی در شورای عالی مالیاتی. 4️⃣ اعتراض به رای قطعی مراحل …

خبر بانکی

✅ویژگی های امنیتی چک های صیاد 🔰🔰🔰🔰🔰 🔽برای چک های صیادی سه سطح ویژگی امنیتی تعریف شده است. 🔹چک های مورد استفاده در شبکه بانکی کشور در حال حاضر متکثر است و در طرح ها، رنگ ها و اندازه های مختلفی توسط مشتریان بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد که طرح صیاد با هدف یکپارچه سازی و استانداردسازی چک …

مثبت اندیشی

تفاوت مثبتی ها با منفی ها ➕فرد مثبت همیشه برنامه دارد. ➖فرد منفی همیشه بهانه دارد. ➕فرد مثبت همیشه خود جزئی از جوابهاست ➖فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است. ➕فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای می بیند. ➖فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی می بیند. ➕فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری می یابد. ➖فرد …