خبر بانکی

✅ویژگی های امنیتی چک های صیاد 🔰🔰🔰🔰🔰 🔽برای چک های صیادی سه سطح ویژگی امنیتی تعریف شده است. 🔹چک های مورد استفاده در شبکه بانکی کشور در حال حاضر متکثر است و در طرح ها، رنگ ها و اندازه های مختلفی توسط مشتریان بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد که طرح صیاد با هدف یکپارچه سازی و استانداردسازی چک …

مثبت اندیشی

تفاوت مثبتی ها با منفی ها ➕فرد مثبت همیشه برنامه دارد. ➖فرد منفی همیشه بهانه دارد. ➕فرد مثبت همیشه خود جزئی از جوابهاست ➖فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است. ➕فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای می بیند. ➖فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی می بیند. ➕فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری می یابد. ➖فرد …