مراحل رسیدگی به اعتراضات در اختلافات و دعاوی مالیاتی

✳️ مراحل قانونی رسیدگی به اعتراضات در اختلافات و دعاوی مالیاتی برابر قانون مالیات های مستقیم ایران مراحل رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی به ترتیب زیر خواهد بود: 1️⃣ اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی. 2️⃣ اعتراض به هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی. 3️⃣ اعتراض به رای قطعی مراحل قبلی در شورای عالی مالیاتی. 4️⃣ اعتراض به رای قطعی مراحل …