مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی
1. مدارک هویتی شامل (فتوکپی شناسنامه و کارت ملی)
2. مدرک پایان خدمت
3. داشتن حداقل سن ۲۳ سال
4. اخذ مدرک (گواهی) سوء پیشینه
5. داشتن عکس ۴×۶ پشت سفید
6. اخذ پلمپ دفاتر که از سال آن بیشتر از ۲ سال نگذشته باشد.
7. پرکردن اظهارنامه مربوطه
8. مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
9.ارائه اصل مدرک و کپی سند مالکیت ۶ دانگ و یا اجاره نامه ملکی تجاری یا اداری.
10. داشتن کد اقتصادی جدید.
11. اخذ مفاصا حساب مالیات ماده ۱۸۶
12. گواهی حسن حساب بانکی و نداشتن چک برگشتی
* در نظر داشته باشید کارت های بازرگانی به صورت یک ساله و ۵ ساله طبق سابقه بازرگان و یا تاجر مربوط صادر خواهند شد.
پیشاپیش از این که وقت گذاشتید و مطالب سایت ما را مطالعه کردید سپاسگزاریم