صورتجلسات غالبا به شرح زیر جهت تغییرات شرکت تنظیم می گردد.
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه عادی یاعادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیأت مدیره و بازرسین
صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز.
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.
صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام (در صورتیکه وفق اساسنامه هیأت مدیره مجاز به صدور اجازه باشد)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.
صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر محل.
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تبدیل نوع شرکت.
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری.
صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.
صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.
لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی.
آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه.
آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده.
آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.

مدارک لازم برای تغییرات شرکت :

1-کپی کارت ملی و شناسنامه ( واضح و خوانا ) همه سهامداران و شرکاء و اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت ( که در حال حاضر در شرکت حضور دارند )

2-آخرین لیست سهامداران یا شرکاء

3-کپی تمامی صفحات اساسنامه شرکت

4-کپی آخرین روزنامه رسمی  هیئت مدیره شرکت

لازم به ذکر است که هر صورتجلسه ای اعم از تغییر آدرس ، بازرسین و … ، مدارک مرتبط با خود را نیاز دارد که در هنگام تنظیم صورتجلسه ،مدارک مرتبط اعلام و اخذ میگردد.

پیشاپیش از این که وقت گذاشتید و مطالب سایت ما را مطالعه کردید سپاسگزاریم